Keuring huishoudelijke binneninstallatie

Wanneer is de keuring verplicht

Sinds 1 januari 2005 is de keuring van alle nieuwe sanitaire installaties verplicht, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Keuringen zijn verplicht:

- voor de eerste ingebruikname;
- bij belangrijke wijzigingen;
- bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening;
- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant.

Voorlopig gekeurd tappunt

Hebt u reeds water nodig tijdens de bouwfase? Uw drinkwaterbedrijf kan dan een voorlopig gekeurd tappunt (minibinneninstallatie) leveren waardoor u onmiddellijk over water beschikt alvorens uw sanitaire installatie is afgewerkt. Na afloop van de (ver)bouw(ings)werken is in elk geval een basiskeuring noodzakelijk voor de eerste ingebruikname. U kan ook zelf de installatie doen maar vooraleer u dit tappunt effectief kan gebruiken moet het gekeurd worden.

Basiskeuring

Dit is de voornaamste keuring. Er wordt nagegaan of uw sanitaire installatie in overeenstemming is met de voorschriften van het 'Technisch Reglement water bestemd voor menselijke aanwending' van AquaFlanders.

Hier volgt, ter informatie, een niet-limitatieve lijst van wijzigingen die in een huishoudelijke context belangrijk
worden gevonden. Een (her)keuring is aan de orde bij:

- plaatsen van een hemelwaterput of grondwaterput waardoor tweedecircuitwater ter beschikking wordt gesteld;
- plaatsen van een bijvulsysteem op een hemelwatercircuit;- plaatsen van een waterontharder;
- plaatsen van een warmwaterproductie met warmtewisselaar en met toevoeging van additieven (anticorrosie, antilek, antivries, …);
- plaatsen van een drukverhogingsinstallatie;- plaatsen van een brandblusinstallatie;
- plaatsen van een zwembad met verwarming en/of bijvulling;
- plaatsen van een bijvulsysteem voor een vijver;- grondige renovatie van een wooneenheid;
- grondige vernieuwing/uitbreiding van het leidingnet;- aanpassen van de aftakking op vraag van de klant;
- overschakelen van hemelwater of putwater naar drinkwater.

Een actuele lijst kun je verkrijgen bij je drinkwatermaatschappij.

Voor de keuring na een belangrijke wijziging houdt men rekening met de al afgeleverde keuringen van de installatie. De klant of titularis neemt in principe het initiatief tot de keuringsaanvraag.
Voor niet-huishoudelijke installaties is de lijst hierboven ook van toepassing, maar niet volledig omwille van de vele specifieke situaties. Voor specifieke toepassingen neem je best contact op met je drinkwatermaatschappij.
De drinkwatermaatschappij is verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring. Je kunt altijd bij hem terecht om te weten wie een dergelijke keuring mag uitvoeren.

Voor de keuring van de binneninstallatie dienen volgende dokumenten aanwezig te zijn:

- het uitvoeringsplan (in 3-voud, formaat A3 of A4);   (voorbeeld uitvoeringsplan)
- de lijst met geplaatste toestellen (in 3-voud). (voorbeeld toestellenlijst) & (voorbeelden van toestellen)
- per woonéénheid (per watermeter) wordt een keuringsattest terplaatse opgemaakt.

Opgelet! Wanneer de keuring aantoont dat de binneninstallatie niet voldoet aan de geldende technische voorschriften, kan de drinkwatermaatschappij een permanente aansluiting op het waterdistributienetwerk weigeren. Een weigering tot keuring kan aanleiding geven tot een afsluiting.
U heeft er dus alle belang bij om met professionele mensen te werken die de actuele reglementering kennen én toepassen !
De water binneninstallatie maakt immers deel uit van de Volksgezondheid !